اصول داده های بزرگ(مفاهیم و پیشران ها و تکنیک ها)

اصول داده های بزرگ(مفاهیم و پیشران ها و تکنیک ها)

180,000 ريال
موجودی: 100

- +